elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Kalkınma Ajansları'nın Verdiği Teşvikler

Son yıllarda tüm dünyada temiz ve verimli enerjinin önemi bir hayli yüksek. Bu konuda Türkiye'de de Yenilenebilir Enerji Kaynakları'nın temiz ve verimli enerjiyi elde etmek adına Türkiye genelinde çeşitli kalkınma ajanslarından önemli destekler veriliyor. Bu yazımızda Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı, Orta Karadeniz (OKA) Kalkınma Ajansı ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından verilen destekleri sizler için araştırdık. Bu Mali Desteklerden ne şekilde faydalanılır? Kimler başvurabilir? Tüm bu sorular ve daha fazlası yazımızda.A- A+
30.01.2014 tarihli yazı 21563 kez okunmuştur.Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı Tarafından
Sağlanan Mali Destekler


Rekabetçi Üretim Mali Destek çerçevesinde, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve çevresel öncelikler çerçevesinde, bunların ulusal ve küresel ölçekte rekabetçiliklerinin artırılması ve daha yüksek katma değerli mal ve hizmet değer zincirlerine geçişin sağlanması yoluyla bölgesel gelişmeye katkı sağlanması amacı ile Orta Anadolu(ORAN) Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak mali kaynaklar;

 Asgari tutar 50.000 TL, azami tutar 500.000 TL'dir.
 Hiçbir destek projenin toplam uygun maliyetinin %20’inden az ve %50’inden fazla olamaz.
 Bütçenin kalan tutarı, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır.
 


►AYRINTILI BİLGİ İÇİN SHUNTTECH 'E BAŞVURUN

 
 

Kimler Başvuruda Bulunabilir? 

► Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında yönetmelik kapsamında KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi olması (250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirası’nı aşmayan işletmeler
► Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının bir kamu kurumuna veya KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması,
► Proje konusunun proje sunan Başvuru Sahibi’nin görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,
► Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR72 Bölgesi’nde Kayseri ilinde kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubelerinin bu ilde bulunması, Ajans’a proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması, Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.
 
 

Proje Konusu

Rekabetçi Üretim Mali Destekler Programı kapsamında Öncelik 3'e göre "Üretimde çevre altyapısının iyileştirilmesine ve enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik yatırımların desteklenmesi" fikir beyan etmesi adına örnek projeler sunulmuştur;

► İşletmelerde temiz üretim sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesine yönelik projeler,
► Yenilenebilir enerji kaynaklarının imalat sanayinde kullanımına yönelik projeler.
 

 

Süre

Azami proje süresi 9 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.
 

 

Yer

TR72 Bölgesi Kayseri ilinde KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler. Ek olarak Sivas ve Yozgat illerinde bulunan Yatırım Destek Ofislerinden de proje başvurusu kabulü yapılacaktır.
 

 

Başvurular Nereye En Son Hangi Tarihte Yapılmadır?

Başvurular  “Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS)” üzerinden online olarak 14.02.2014 saat: 23:50’a kadar yapılmalı, online başvuru tamamlandıktan sonra Başvuru Formu’nun ve Ekler’inin çıktısı KAYS üzerinden alınarak çıktının gerekli kısımları Başvuru Sahibi tarafından imzalanmalı, geri kalan sayfalar ise paraflanmalıdır. İmzalı ve paraflı çıktılar matbu olarak 1 (bir) Asıl ve 2 (iki) Suret halinde son 21.02.2014 saat 18.00’den önce Ajans’a teslim edilmelidir.
 

 

Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması 

Değerlendirme sonuçları hakkında Başvuru Sahipleri’ni bilgilendirmek için Ajans’ın planladığı tarih 30.04.2014’ tür. Bu tarih kesin olmayıp, proje sayısına göre değişebilecektir.
 
 

 

Orta Karadeniz (OKA) Kalkınma Ajansı Tarafından
Sağlanan Mali Destekler


Yenilenebilir Enerji Mali Destek çerçevesinde, çevre sorunlarının sürdürülebilir bir yaklaşımla ele alınıp çevreye duyarlı yöntemlerle yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak mali kaynaklar;

► Asgari tutar 40.000 TL, azami tutar 400.000 TL'dir.
► Hiçbir destek projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %50’inden fazla olamaz ve proje bütçesi KDV dahil hazırlanmalıdır.
► Bütçenin kalan tutarı, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır.

 
 
 

Kimler Başvuruda Bulunabilir?

► Valilikler,
► Kaymakamlıklar,
► Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları,diğer kamu kurumlarının ilde bulunan en üst birimleri,
► Bakanlıklara bağlı kurum, kuruluş ve enstitüler,
► 
Yerel Yönetimler(İl Özel İdaresi, Belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, Köy Muhtarlıkları),
► Mahalli İdare Birlikleri Kanunu(5355 Sayılı Kanun) doğrultusunda kurulmuş birlikler(Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri gibi),
► Üniversiteler ve Üniversitelere bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler,
► Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
► Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,
► 
Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri
 

 

Proje Konusu

“Uluslararası teknik ve kalite standartları ile uyumlu kalite sertifikasyonu temini ve temiz teknolojilerin teşviki için gerekli yatırımların gerçekleştirilmesi” Proje konularında yer alan bu madde güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik üretmek isteyen kuruluşlar için hibe programını mümkün kılmaktadır.
 

 

Süre

Azami proje süresi 12 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.
 

 

Yer

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat) gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.
 

 

Başvurular Nereye En Son Hangi Tarihte Yapılmadır? 

Başvurular Kays (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden online olarak alınacak olup son başvuru tarihi 28.02.2014 Cuma günü saat 23.50’dir. Yapılan Başvurunun sistemden çıktısı ve başvuru anında istenen belgeler tüm belgeler 7 Mart 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar elden veya posta yoluyla OKA’ya teslim edilir.
 
 

Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması

Değerlendirme sonuçları hakkında başvuru sahiplerini bilgilendirmek için Ajansın planladığı tarih 15 Haziran 2014’dür. Bu tarih kesin olmayıp, proje sayısına göre değişebilecektir.
 

 

Trakya Kalkınma Ajansı Tarafından
Sağlanan Mali Destekler


Trakya Kalkınma Ajansı İktisadi Kalkınma Mali Destek çerçevesinde yenilikçilik ve çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımıyla gelişim ve dönüşümün sağlanması ve bölge içi gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik Trakya Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak mali kaynaklar;

► Asgari tutar 50.000 TL, azami tutar 500.000 TL'dir.
► Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 50’ından fazla olamaz.
► Kalan tutar, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır.

 
 
 

Kimler Başvuruda Bulunabilir?

► KOBİ’ler (4 Eylül 2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde KOBİ olarak tanımlanan işletmeler) ,
► Kooperatifler,
► 
Birlikler (Mahalli İdare Birlikleri hariç)
 

 

Proje Konusu

"Üretimde atık ısı ve/veya atık suyun geri dönüşümünün sağlanması veya Bölgede yenilenebilir enerji üretiminin arttırılması suretiyle çevreye duyarlı üretimin geliştirilmesi" Önceliğine göre; Rüzgâr, güneş, biokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesini kapsayan projeler Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ili genelinde uygulama şartı ile mali destek sağlanacaktır.
 

 

Süre

Asgari proje uygulama süresi en az 6 ay ve azami proje uygulama süresi 9 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibarıyla başlar.
 

 

Yer

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR21 Düzey II bölgesinde (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illeri) gerçekleştirilmelidir. Ancak, projenin amaçlarına ulaşılabilmesi için gerekli olması durumunda - programın amaçları ile uygunluğu da gerekçelendirilerek- bazı alt faaliyetler bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her koşulda, proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.
 

 

Başvurular Nereye En Son Hangi Tarihte Yapılmadır? 

Proje başvuruları 7 Mart 2014 Saat 23:00’e kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmalıdır. Projenin KAYS üzerinden alınan çıktısı, diğer belgelerle birlikte elden veya posta yolu ile 14 Mart 2014 saat 18:00'e kadar Ajansa teslim edilmelidir.
 

 

Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması

Değerlendirme sonuçları hakkında başvuru sahiplerini bilgilendirmek için Ajansın planladığı tarih 16.05.2014’dür. Bu tarih kesin olmayıp, proje sayısına göre değişebilecektir.
 

 

 


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.