elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Kalkınma Ajansları'nın Verdiği Teşvikler

Son yıllarda tüm dünyada temiz ve verimli enerjinin önemi bir hayli yüksek. Bu konuda Türkiye'de de Yenilenebilir Enerji Kaynakları'nın temiz ve verimli enerjiyi elde etmek adına Türkiye genelinde çeşitli kalkınma ajanslarından önemli destekler veriliyor. Bu yazımızda Güney Marmara (GMKA) Kalkınma Ajansı, İstanbul (İSTKA) Kalkınma Ajansı ve Kuzeydoğu Anadolu (KUDAKA) Kalkınma Ajansı tarafından verilen destekleri sizler için araştırdık. Bu Mali Desteklerden ne şekilde faydalanılır? Kimler başvurabilir? Tüm bu sorular ve daha fazlası yazımızda.A- A+
30.01.2014 tarihli yazı 13468 kez okunmuştur.

Güney Marmara (GMKA) Kalkınma Ajansı Tarafından
Sağlanan Mali Destekler


Öncelikli Sektörler Mali Destekler çerçevesinde, "Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinde Makine-Ekipman Üretiminin Yerlileştirilmesi ve Yenilenebilir Enerji Uygulamalarının Yaygınlaştırılması" önceliği dahilinde Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak mali kaynaklar;

 Asgari tutar 50.000 TL, azami tutar 500.000 TL'dir.
 Hiçbir destek, kar amacı güden kuruluşlar için projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla; kar amacı gütmeyen kuruluşlar için % 25’inden az ve % 75’ inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Mali destek dışında kalan bütçe tutarı, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır.
 

 
 
 

Kimler Başvuruda Bulunabilir?

► KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler.
 Kamu Kurumları (Yalnızca Valilikler, Kaymakamlıklar, İl/İlçe/Bölge Müdürlükleri, Liseler ve Bakanlıklara Bağlı Enstitüler)
 Mahalli İdareler (Yalnızca İl Belediyesi, İlçe Belediyesi, Belde Belediyesi, İl Özel İdaresi, Köy Muhtarlığı ve Mahalli İdare Birlikleri)
 Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek veya Birlik, Vakıf, Sendika, Federasyon, Konfederasyon)
 Üniversiteler (Üniversite, Fakülte, Enstitü, Üniversite Araştırma Merkezi, Meslek Yüksekokulu, Rektörlüğe Bağlı Merkez)
 Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu (Odalar, Borsalar, Birlikler)
 Kooperatif – Birlikler (Kar Amacı Güden/Gütmeyen Kooperatifler, Kar Amacı Güden/Gütmeyen Birlikler)
 Bölgeler – Siteler (Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Siteleri)
 

 

Proje Konusu

"Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinde Makine-Ekipman Üretiminin Yerlileştirilmesi ve Yenilenebilir Enerji Uygulamalarının Yaygınlaştırılması" Önceliği dahilinde Yenilenebilir enerji sistemleri veya parçalarının Bölgede kurulu işletmeler tarafından üretilmesinin yanında diğer alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin, üretiminin tamamını ya da bir bölümünü bu alana uygun hale getirmesine ve bu sistemler ile elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların desteklenmesidir. Benzer biçimde, enerji verimliliği sağlayan makine, ekipman ve malzemelerin üretiminin bölgede yapılmasını sağlayacak yatırımlar kapsamındaki projeler için mali destek sağlanacaktır. Örnek Projeler ;

 Lisanslı veya lisanssız düzeyde elektrik üretimi gerçekleştiren rüzgar, güneş, biyogaz ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji santrallerinin tamamının veya bazı parçalarının üretimine yönelik projeler,
 Üretim yapan işletmelerin elektrik enerjisi ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmesine yönelik projeler,
 Yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu amacıyla gerçekleştirilen ölçüm ve yapım işleri gibi üretim öncesi ve sonrası hizmetler için gerekli ekipmanın üretimine yönelik projeler,
 Kullanımı sırasında muadillerine göre daha verimli enerji kullanan makinelerin üretimine yönelik projeler,
 Yapılarda enerji verimliliği sağlayan malzemelerin üretimine yönelik projeler.
 
 

Süre

Azami proje süresi 12 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

 

Yer

Sağlanacak mali destekler Balıkesir ve Çanakkale illerinde bulunan firma ve kurum kuruluşları kapsamaktadır.

 

Başvurular Nereye En Son Hangi Tarihte Yapılmadır?

Ajans yalnızca KAYS üzerinden yapılan başvuruları dikkate alacaktır. Başvuruların KAYS üzerinden yapılması için son tarih 21.02.2014, saat 20:00’dir. Bu başvurunun yapılmasının ardından alınabilecek KAYS çıktıları ile destekleyici belgeleri içeren başvuru dosyasının Ajansa teslim edilmesi için son tarih ise 28.02.2014 saat 17.00’dir. Bu tarih ve saatten sonra Ajansa ulaşan başvurular, hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Potansiyel başvuru sahiplerinin bu hususa dikkat etmesi ve gerekli önlemleri alması gerekmektedir.
 

 

Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması

Değerlendirme sonuçları hakkında başvuru sahiplerini bilgilendirmek için Ajans’ın planladığı tarih 30.05.2014’tür. Bu tarih kesin olmayıp, proje sayısına göre değişebilecektir.


 

İstanbul (İSTKA) Kalkınma Ajansı Tarafından
Sağlanan Mali Destekler


Verimli ve Temiz Enerji Mali Destekler çerçevesinde, "enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması" hedefi ile İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak mali kaynaklar;

 Asgari tutar 200.000 TL, azami tutar 1.500.000 TL'dir.
 Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 90’ından fazla olamaz.
 Bütçenin kalan tutarı, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır.
 

 

 

Kimler Başvuruda Bulunabilir? 

 Valilik,
 Kaymakamlıklar,
 Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri,
 
Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler, İSKİ, İETT),
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları,
 Sanayi Odası ve Ticaret Odası,
 Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifleri,
 Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri,
 
Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler
 

 

Proje Konusu

Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı ile İstanbul’da enerji verimliliği ve temiz enerji sistemlerinin geliştirilmesi yoluyla enerji yoğunluğunun ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, bunun sonucunda da enerji tüketim maliyetlerinin düşmesi ve sektörlerin rekabet gücünün korunması hedefinde, programın önceliklerinin kapsamına giren projeler uygun olarak kabul edilecektir.

Öncelik 1. Endüstriyel faaliyetlerde, hizmetler sektöründe, binalarda ve ulaşımda temiz enerji kullanımının ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yenilik ve ticarileştirme faaliyetlerinin geliştirilmesi

Öncelik 2. İstanbul’da temiz enerji ve enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik kapasitenin geliştirilmesi

Öncelik 3. Temiz enerji ve enerji verimliliği uygulamalarının artırılmasına yönelik arayüz ve işbirliklerinin geliştirilmesi

 

 

Süre

Proje süresi asgari 6 ay, azami 12 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.
 

 

Yer

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 Bölgesinde (İstanbul) gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi,  konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, Bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda proje temel faaliyetleri Bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.
 

 

Başvurular Nereye En Son Hangi Tarihte Yapılmadır? 

Başvurular, son başvuru tarih ve saatine kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılır. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuruların alınması için son tarih 18.02.2014 saat 17:00’dır. Yapılan başvurunun sistemden alınan çıktısı elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde (saat 17:00) ajansa teslim edilir.
 
 

Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması

Değerlendirme sonuçları hakkında Başvuru Sahiplerini bilgilendirmek için Ajansın planladığı tarih 30.04.2014’tür. Bu tarih kesin olmayıp, proje sayısına göre değişebilecektir.
 

 

Kuzeydoğu Anadolu (KUDAKA) Kalkınma Ajansı
Tarafından Sağlanan Mali Destekler


İktisadi Kalkınma Mali Destekler çerçevesinde, "Turistik hizmet arzında, tarımsal ve endüstriyel üretimde yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin ve tasarrufunun sağlanması" önceliğini de kapsaması ile de Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı(KUDAKA) tarafından sağlanacak mali kaynaklar;

 Asgari tutar 15.000 TL, azami tutar 400.000 TL'dir.
 Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 15’inden az ve % 50’ından fazla olamaz.
 

 
► İlginizi Çekebilir : Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyel Haritası

 

Kimler Başvuruda Bulunabilir?  

 KOBİ tanımına uyan işletmeler
 Kooperatifler
(Taşıma ve Konut Kooperatifleri hariç),
 Kâr Amacı Güden Birlikler,
 
Kamu Kurum ve Kuruluşları
 

 

Proje Konusu

İktisadi Kalkınma Mali Destekler Programı dahilindeki Öncelik 3'de yer alan "Turistik hizmet arzında, tarımsal ve endüstriyel üretimde yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin ve tasarrufunun sağlanması"  maddesi gereğince güneş, rüzgar veya hibrit (güneş ve rüzgar) sistemlerinden yararlanarak elektrik üreten proje yatırımları da destek almaktadır.

 

Süre

Azami proje süresi 9 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

 

Yer

Sağlanacak mali destekler Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde bulunan firma ve kuruluşları kapsamaktadır.

 

Başvurular Nereye En Son Hangi Tarihte Yapılmadır?

Son Başvuru 07 Şubat 2014 Cuma Saat: 23.50’de Kays (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden online olarak alınacaktır.


 


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.