elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Kalkınma Ajansları'nın Verdiği Teşvikler

Son yıllarda tüm dünyada temiz ve verimli enerjinin önemi bir hayli yüksek. Bu konuda Türkiye'de de Yenilenebilir Enerji Kaynakları'nın temiz ve verimli enerjiyi elde etmek adına Türkiye genelinde çeşitli kalkınma ajanslarından önemli destekler veriliyor. Bu yazımızda Zafer Kalkınma Ajansı ve Mevlana (MEVKA) Kalkınma Ajansı tarafından verilen destekleri sizler için araştırdık. Bu Mali Desteklerden ne şekilde faydalanılır? Kimler başvurabilir? Tüm bu sorular ve daha fazlası yazımızda.A- A+
30.01.2014 tarihli yazı 8607 kez okunmuştur.
 


Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından
Sağlanan Mali Destekler

Turizm, Enerji ve Çevre Altyapı Mali Destek çerçevesinde, "TR33 Bölgesi’nin sürdürülebilir ve yenilikçi bir anlayış ile yaşam kalitesininyükseltilmesi amacıyla; turizmin Bölge ekonomisine katkısının arttırılması, enerjikullanımında verimliliğin ve çeşitliliğin sağlanması ve çevresel sorunların azaltılmasıiçin gerekli fiziki altyapıların tesisi" amacı ile Zafer Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak mali kaynaklar;
 
 

 

 

Kimler Başvuruda Bulunabilir?

 Kamu kurum ve kuruluşları (valilik, kaymakamlık, bölge müdürlüğü, il müdürlüğü, ilçe müdürlüğü, okul vb.)
 Mahalli idareler (belediye, il özel idare, köy muhtarlığı, 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri)
 Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (odalar ve borsalar)
 Kooperatifler ve birlikler (kar amacı gütmeyen)
 Üniversiteler (rektörlük, fakülte, enstitü, araştırma merkezi, meslek yüksekokulu, yüksekokul)
 Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri
 Sivil toplum kuruluşları (dernek, vakıf, sendika, konfederasyon, federasyon vb.)
 

 

Proje Konusu

"Sürdürülebilir çevre için ihtiyaç duyulan çevre dostu teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması ve gerekli altyapıların tesis edilmesi" Önceliği ile sanayi ve sosyal donatı amaçlı altyapılarda/yapılarda enerji verimliliğinin sağlanması ve/veya yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması için örnek proje konuları:
 

 OSB ve KSS’lerde ısı/enerji kayıplarını azaltmaya; enerji yönetimini ve otomasyonunu sağlamaya yönelik altyapı projeleri
 Sosyal donatılarda ısı ve enerji verimliliğinin sağlanmasına yönelik altyapı projeleri
 Park, bahçe vb. kamusal alanların aydınlatılmasında alternatif enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik altyapı projeleri
 Konut ısıtmasında jeotermal enerjinin kullanılmasına yönelik altyapı projeleri
 Güneşten elektrik üretmek için fotovoltaik ürünlerin kamu binalarında kullanımının yaygınlaştırılması (cam, cephe kaplama vb.)
 Kamu binalarında aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sistemleri gibi otomatik ya da yarı otomatik kontrol özelliklerini kullanarak enerji tüketimini azaltmaya yönelik projeler
► Su temininde, kullanımında veya arıtılmasında yenilenebilir enerji temelli teknolojilerin veya enerji verimliliği yüksek yenilikçi teknolojilerin uygulanmasına yönelik altyapı projeleri
 

 

Süre

Azami proje süresi projenin büyüklüğü kıstas alınarak 12 veya 18 ay olarak belirlenmiştir. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.
 

 

Yer

Projeler, Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi(AfyonKarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak) illerinde gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, TR33 Bölgesi dışında gerçekleştirilebilir. Her hâlükârda projenin temel faaliyetleri TR33 Bölgesi içerisinde gerçekleştirilmelidir.

 

Başvurular Nereye En Son Hangi Tarihte Yapılmadır? 

Son Başvuru Tarihi 16 Şubat 2014 Cuma Saat: 23.59'a kadar KAYS üzerinden online olarak yapılabilir. Sistemden alınan proje ve eklerin çıktısı en geç 21 Şubat 2014 saat 18.00’de Ajansa teslim edilmelidir.

 

Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması 

Program ile ilgili süreçlerin aşağıdaki takvime uygun olarak yürütülmesi planlanmaktadır.
 


 

Mevlana (MEVKA) Kalkınma Ajansı Tarafından
Sağlanan Mali Destekler


Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek çerçevesinde, çevre sorunlarının sürdürülebilir bir yaklaşımla ele alınıp çevreye duyarlı yöntemlerle yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak mali kaynaklar;

► Asgari tutar 50.000 TL, azami tutar 500.000 TL'dir.
 Hiçbir destek projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %75’inden fazla olamaz ve proje bütçesi KDV dahil hazırlanmalıdır.
 Bütçenin kalan tutarı, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır.
 

 

 

Kimler Başvuruda Bulunabilir? 

TR52 bölgesinde(Konya, Karaman) bulunan;

► Büyükşehir Belediyesi,
► Belediyeler,
► 
İl Özel İdareleri proje başvurusu yapabilirler.
 
*6360 sayılı Kanun çerçevesinde kapanacak belediyeler dışındaki belediyeler başvurabilir.

 

Proje Konusu

Fiziki ve bilgi tabanlı altyapı sistemlerinin koruma kullanma dengesi, sürdürülebilir ve yeşil büyüme konseptinde geliştirilerek, paylaşılan ortak çevreden elde edilen mahalli hizmet kalitesinin artırılması önceliği ile Yenilenebilir Enerjinin (rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle,…vb) kullanımı ve mevcut altyapı sistemlerine entegrasyonuna yönelik projeler için mali destek sağlanacaktır.
 

 

Süre

Projenin asgari süresi 9 (dokuz) ay, azami süresi 18 (on sekiz) aydır.
 

 

Yer

Projeler Ajansın faaliyet gösterdiği TR52 Düzey 2 Bölgesinde (Konya, Karaman) gerçekleştirilmelidir. Ancak amaçlarına uygunluğu gerekçelendirildiği ve temel faaliyetlerin TR52 Bölgesinde gerçekleşmesi durumlarda özellikle ulusal veya uluslararası ilişkiler/faaliyetler gerektiren bazı alt faaliyetler bölge dışında da gerçekleştirilebilir.
 

 

Başvurular Nereye En Son Hangi Tarihte Yapılmadır?

Başvuruların kabulü, proje teklif çağrısının ilanından on gün sonra başlar. Başvurular, internet ortamında ve Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS-PFD) üzerinden en geç 20 Şubat 2014 tarihinde saat 23.50 ye kadar yapılır. Ardından 27 Şubat 2014 saat: 17:00 ye kadar imzalı ve paraflı çıktılar matbu halde 1 (bir) Asıl ve 2 (iki) Suret halinde Ajansa sunulmalıdır.
 
Uyarı : Başvurular (Başvuru Formu, Diğer Ekler ve Destekleyici Belgeler) 1 (bir) asıl ve 2 (iki) suret olarak teslim edilmelidir. Asıl belgeler kırmızı renkli dosyaya ve suretler ise mavi renkli dosyalara yerleştirilmelidir.
 
 

Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması

Değerlendirme sonuçları hakkında Başvuru Sahiplerini bilgilendirmek için Ajans’ın planladığı tarih 30 Mayıs 2014’tür. Bu tarih kesin olmayıp, proje sayısına ve değerlendirme sürecine göre değişebilecektir.
 

 
  


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.