elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

17 Akarsu Santrali Özelleştiriliyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan duyuruya göre 17 akarsu santralinin özelleştirilme ilanı yayınladı. A- A+
01.01.2012 tarihli yazı 4914 kez okunmuştur.


ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.YE AİT SANTRALLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İLAN

  1) T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, Elektrik Üretim A.Ş. (“EÜAŞ”)’ye ait 10 Gruba ayrılan 17 adet Akarsu Santrali “işletme hakkının verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.2) İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu (“Komisyon”)’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık arttırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.İhalelere gerçek kişiler, tüzel kişiler ve Ortak Girişim Grupları katılabilir. İhaleye katılabilmek için teklif verilecek Grup hakkında hazırlanan Tanıtım Dokümanı ile İhale Şartnamesi’nin alınması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi alması yeterlidir.3) İhaleye konu Gruplardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla Grup için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.4) İhaleye konu her bir Grup için tek teklif verilecektir. Grup içinde yer alan Santraller için ayrı ayrı teklif verilemez ve verilen teklif herhangi bir şartı içeremez.5) İhale konusu Grup hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanları;- T.HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki: TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no’lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,- T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki: TR86 0001 0000 0138 7756 6150 04 no’lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,- T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki: TR 22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no’lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TLhesaplarından birine yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, birden fazla teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak, “EÜAŞ ’A AİT GRUP [....] SANTRALİ/SANTRALLERİ İÇİN TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ”  ifadesini içerir şekilde üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında İdarenin aşağıda belirtilen adresinden 23.07.2012 tarihinden itibaren “Alındı Belgesi” karşılığında temin edilebilecektir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir.6) Tanıtım Dokümanında yer alan bilgiler de dahil olmak üzere, ihaleye teklif verme öncesinde bilgi almak ve mevcut durum tespiti yapmak üzere, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi alan Katılımcılara Santral ziyaretlerinde bulunma imkanı sağlanacaktır. İdare’nin bilgisi olmaksızın Santrallerin ziyaret edilerek inceleme yapılmasına ve bilgi alınmasına izin verilmeyecektir. Söz konusu ziyaretler sadece Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi alınan Grup için gerçekleştirilebilecektir.7) Katılımcıların, ihale konusu Gruba/Gruplara teklif verebilmeleri için teklif verecekleri her bir Gruba ilişkin olarak yukarıdaki tabloda ayrı ayrı verilen ABD Doları tutarında geçici teminat vermeleri gerekmektedir.8) Tekliflerin, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate alınarak, en geç 05.10.2012 günü saat 16.00’ya kadar üzerinde “EÜAŞ’A AİT GRUP [...] SANTRALİNİN/SANTRALLERİNİN İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF -GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.9) İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Santrallerin işletme hakkının yurtdışında yerleşik taraflara verilmesi 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve yabancı sermaye mevzuatına tabidir.10) İhaleye ilişkin diğer hususlar Gruplara ait İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.