elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Teknolojinin ilerlemesi ve bilgi kaynaklarının artması ile teknolojiyi takip etmek de önemini arttırıyor. Terimler Sözlüğü ile, teknoloji ve mühendislik dünyasında karşılaşabileceğiniz yabancı terimleri daha kolay anlayabileceksiniz.A- A+
04.07.2011 tarihli yazı 3542 kez okunmuştur.

A - B - C D - E - F G - I - H  J - K - L  M - N - O  P - Q - R S - T - U V - W - X - Y - Z


J - K - L


JIT: Jist in time; tam zamanında anlamına gelmesine karşın, tam zamanında imalat anlamında kullanılmaktadır. İmalat yönetiminde yalnızca talep olduğunda üretim yapılması yaklaşımı. Buna göre imalatın tüm adımları yalnızca birbirlerinden talepte bulunduklarında üretim yapılır. Stok için üretim yapmanın karşıtı.


Jack: dişi fiş


Jam: elektronik işaretlerin çeşitli aletlerle kasıtlı olarak karıştırılması


Java: bir progralama dili ismi, just another vague acronym (sadece başka bir muğlak kısaltma); kelimelerinin baş harflerinden üretilmiştir. SUN Microsystems şirketi tarafından geliştirilen JAVA'nın her bilgisayarda çalışabilmesi, diğer deyişle platform bağımsız olması


Job: iş, bir bilgisayarda yapılacak işin tamamını belirten program


Jog: kapalı bir ekipmanı, örneğin otomobili, çalıştırmak için itmek veya hafifçe sarsmak


Joule: enerji birimi, çoğunlukla mekanik ve ısıl enerji türleri için kullanılır. MKS sisteminde 1 newton'luk kuvvet uygulayarak bir noktayı 1 metre ileriye götürerek yapılan işin eşdeğeri.


Joule effect: Jul etkisi; bir iletkende sadece akım geçişinden dolayı oluşan ısı üretimi


Jump instruction: bir işlemciye icra etmekte olduğu programdan başka bir programa atlama yapması için gönderilen komut


Jumper: iki noktayı birbirlerine bağlamada kullanılan kısa iletken


Junction: bir termokuplu oluşturan iki farklı metalin birleşme noktaları
k: kilo birimi


K: sıcaklık ölçü birimi Kelvin'in sembolü,


kVA: kilo volt amper, etkin gücün birimi


Kaizen: sürekli iyileştirme kavramının Japonca karşılığı. Bir şirketin her alanında durmaksızın


iyileştirme yapma anlayışı.


Kanban: JIT olarak bilinen tam zamanında imalat kavramını uygulayabilmek için kullanılan araçlardan biri. İmalat işlemi görecek parçaların durumu gösteren kart. Çekme ve üretim olmak üzere iki türü bulunmaktadır.


Kernel: programın en çok uygulana kısmı


Key performance indicators: anahtar başarım göstergeleri, kritik başarı faktörlerine ne kadar yaklaşıldığını gösteren ölçüm sonuçları.


Keying: 1. kamalı bağlantı, 2. bağlantı parçalarının yalnızca önceden belirlenmiş şekilde birbirlerine geçmelerine izin verilmesi


Kinetic energy: hareketli cisimlerin enerjisi


Kit: monte edilmemiş halde; parçaların birbirleri ile kalıcı biçimde irtibatlandırılmadı durum


Knowledge based system: bilgi tabanlı sistem; bir yapay zeka ürünü türü. Özel bir alana ilişkin kapsamlı bilginin kolayca kullanılmasını sağlayarak o alanda insana duyulan gereksinimi ortadan kaldıran yazılım
LAN: local area network; yerel alana ağı. Bilgisayarların birbirlerine yakın konumda olmalarından yararlanarak oluşturulan görece verimli ve yüksek iletişim hızlı şebeke.


LAP: long Access procedure; uzak erişim prosedürü; CCITT – X25 önerisine uygun olarak veri iletim hattına girme esasları


LED: light emitting diodes; görünür ışık yayan diyotlar


LS-TTL: low power Schottky; düşük güçlerde en az uğultu veren bağlantı türü. Dijital girdi devrelerinde 1 mantığı 2,0 -5,5 V gerilim ve 20 mikro amper gösterimi ile, 0 mantığı da 0 - 0,8 V gerilim ve 400 mikro amper akım değeri ile gösterilir. Dijital çıktı devrelerinde ise 1 mantığı 2,4 -5,5 V gerilim ve en az 400 mikro amper akım değeri ile, 0 mantığı 0 – 0,6 V ve en az 16 mili amper ile gösterilir.


Ladder logic: merdiven mantığı; bir kontrol devresinin fonksiyonlarını sembolik gösterme yollarından biri. Güç hatları merdivenin tırabzanlarını, program elemanları da basamakları oluşturur.


Lag: 1. bir sinyal ile sinyali alan enstrümanın tepki göstermesi arasında geçen zaman. 2. bir sabit referans noktasına göre iki farklı dalga formu arasındaki zaman ilişkisi


Laser: light amplification by stimulated emission of radiation sözcüklerinde türetilmiş akronim. Görünür spektrumda bulunan çok ince ve uyumlu bir elektromanyetik enerji demeti ileten bir ışık.


Latency time: gecikme zamanı, komutların durağan hale gelmesi ile verinin saklandığı yerdeki hareketin başlaması arasında geçen süre.


Learning curve: öğrenme eğrisi; herhangi bir işin gerçekleştirilmesinde işi yapanın tecrübesi arttıkça görülen gelişmeyi simgeleyen eğri; işin yapılma süresindeki kısalmayı gösterir.


Life cycle: yaşam döngüsü, bir transdüserin tolerans sınırlarında bozulma olmadan dayanabileceği en az sayıdaki basınç döngüsü


Light sensor: ışık algılayıcısı; fotosel ile aynı işi gören ancak ondan daha hızlı olan algılayıcı


Limit switch: belirlenmiş menzil içinde hareket oluştuğunda işlev yapmaya başlayan elektromekanik cihaz


Limits of error: hata sınırları; bir termokuplun yüzde ile ifade edilen tolerans bandı, ANSI MC-96.1 standardında tanımlanmıştır.


Linear: doğrusal; neden-sonuç ilişkisinin tam olarak oransal olduğu cihaz veya hareketler


Linearity: doğrusallık; ikinci değerdeki bir değişikliğin ilk değerdeki değişiklik ile doğru orantılı olması halinde bu iki değer arasındaki ilişki.


Linear load: doğrusal yük; davranışı zaman ve koşullara göre birinci derece denklemlerle gösterilebilen tüketeç veya cihazlar, belirli şartlar altında akımın daima gerilim ile orantılı olduğunu söyleyen Ohm kanununa uyum gösteren yülkler


Linear programming: doğrusal programlama; bir yöneylem araştırması tekniği. Amaç ve kısıt koşullarının doğrusal eşitsizliklerle ifade edilebildiği çözüm bulma/yönetim tekniği. Amaçlar enazlama (minimizasyon) veya ençoklama (minimizasyon) şeklinde verilirken, hem amaç hem kısıt fonksiyonları değişkenlerden oluşur.


Load cell: yük hücresi; kuvvet veya ağırlık ölçümü için kullanılan transdüser, kendi üzerinde yarattığı zorlamaya bakarak kuvvet veya ağırlığın değerini anlayan ölçme aygıtı


Loop: döngü; 1. kapalı devre; halka biçiminde kapalı elektrik devresi. 2. birkaç kez uygulanan komutlar grubu


Loop circuit: toprak dönüşü olmayan halka biçimli kapalı devre.


Loop resistance: döngü direnci; termokupl sargısının termokupl devresinde yarattığı toplam direnç


Loop bandwidth: bir kontrol döngüsünün kontrol parametresindeki değişime yanıt verebileceği maksimum sınır


Loopback: sinyalleri aynı iletim yolu üzerinden kaynağındaki herhangi bir noktaya geri göndermek, arıza bulma amacıyla yapılır.
 


A - B - C   D - E - F   G - I - H  J - K - L   M - N - O   P - Q - R   S - T - U   V - W - X - Y - Z


Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar