elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Teknolojinin ilerlemesi ve bilgi kaynaklarının artması ile teknolojiyi takip etmek de önemini arttırıyor. Terimler Sözlüğü ile, teknoloji ve mühendislik dünyasında karşılaşabileceğiniz yabancı terimleri daha kolay anlayabileceksiniz.A- A+
04.07.2011 tarihli yazı 3375 kez okunmuştur.

A - B - C  D - E - F  G - I - H  J - K - L  M - N - O  P - Q - R  S - T - U V - W - X - Y - Z

 

G - I - H


GUI: Graphical user interface; grafik kullanıcı arayüzü; ikon ve menülerden oluşan, yazılımlara erişim aracı


g: gravity; yerçekimi ivmesi


Gage: ölçme cihazı veya enstrümanı


Gain: kazanç; çıkış sinyali büyüklüğünün giriş sinyaline oranı, girdinin çıktıya dönüşüm oranı, ölçek faktörü olarak da ifade edilir.


Gain error: kazanç hatası; fiilen gerçekleşen girdinin çıktıya dönüşüm oranının anma değerine göre farkı.


Gate: 1. kapı, 2. bir sinyali durumuna bakarak tutan veya geçişine olanak veren mantık elemanı, 3. katı hal cihazlarındaki kontrol elemanı


Gateway: birbirine benzemeyen iki veya daha fazla şebekeleri birleştiren düğüm noktası


Group technology. Birbirlerine benzeyen ürün bileşenlerini kodlamada ve sınıflandırmada kullanılan teknik, ürün parçaları arasındaki benzerlik tasarım veya imalat yönünden olabilir.


Groupeware: grup şeklinde çalışan kişilerin ortak iş yapmalarına olanak veren ve verimliliklerini artırmak amacıyla geliştirilen yazılım türü.
HMI: Human-machine interface; insan makine arayüzü, makinelere komut vermek ve durumlarına ilişkin bilgi alamak için kullanılan iletişim cihazı


HTML: Hyper text markup language; elektronik doküman, özellikle web sayfalarının yaratılmasında kullanılan programlama dili.


Hand shaking: merkezi işlem birimleri (CPU) arasındaki tanımlama amaçlı temas


Handshake: veri sinyallerinin durumuna bakarak düzenli veri transferi sağlayan bir arayüz programı


Hardware: donanım; bilgisayar sisteminin kart, klavye, şasi gibi fiziksel kısmı.


Harmonic distortion: sinüs biçimli dalganın 60Hz ile 3kHz arasındaki frekanslarda sürekli bozulması.


Heuristic: sağduyuya dayalı veya deneme yanılma sonrasında elde dilen kurallar


High level language: her komutu birden fazla makine kod talimatlarını kapsayan programlama dilleri


Host: 1. bir şebekedeki merkezi kontrol bilgisayarı, 2. bir şebekedeki herhangi bir cihazı kontrol eden başka bir cihaz, 3. şebekedeki başka cihazlara iletişim arayüzü sağlayan herhangi bir akıllı cihaz.


Host computer: çok işlemcili bir şebekede komut veren, en önemli verilere erişen ve üzerinde en fazla yazılımın çalışabildiği bilgisayar, birincil bilgisayar


Hot swap: işlem sırasında fiziksel parçaların değiştirilebilmesi


Hypertext: interaktif, on-line dokümantasyon tekniği; kullanıcının Mouse ile kelimelerin üzerlerine tıklayarak başka dokümanlara erişebilmesi özelliği.


Hysteresis.1. demirli bir maddenin mıknatıslanmasının moleküler sürtünme kuvveti ile mıknatıslayıcı kuvvete göre gecikme miktarını belirten bir terim 2 . manyetik kuvvet altında manyetik indükleme oluşturan malzeme özelliği 3. bir devrenin girdi kümesine yanıt verdiği özel bir doğrusal olmayan durum türü
I/O: Input/Output; kontrol sistemi, sensörler ve aktüatörler arasındaki tüm fiziksel bağlantı noktaları


IGES: Initial Graphics Exchange Spesification. Bilgisayar destekli tasarım dosyalarını farklı sistemler arasında değiştokuş yapmak için kullanılan standart.


IOBASE – T Ethernet: örgülü kablolarla kurulan şebekelerde 10Mb/s hızında çalışan bir Ethernet türü. IOBASE Ethernet sisteminde ikiden fazla varsa Ethernet hub ve yıldız topoloji kullanılmak zorundadır.


ISA: Instrument Society of America veya Industry Standard Architecture


ISO: International Standards Organization


Image processing: görüntü işleme; görüntülerin filtelenmesi, depolanması ve geri çağrılması için kullanılan teknik, görüntü verilerinin bilgisayar tarafından işlenmesi


Imbedded: gömülü; çoğunlukla bir sistemin içinde bulunan işlemciler için kullanılır


Inbound: dışarıdan gelen


Index: bir veri tablosuna erişmek veya veri tablosunu saklamak işlemlerini kontrol etmek için bazı ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinin kullandığı nesne


Indexer: bir host bilgisayardan, PLC'den veya operatör panelinden gelen üst düzey komutları bir step motoru sürücüsünün gerek duyduğu adım veya yön sinyallerine dönüştüren elektronik ünite.


Indicator: 1. gösterge; bilginin gösterilmesi için kullanılan bir birim, 2bir sürecin tanımlanmış ölçüsü


Informatics: bilişim bilimi


Information system: verilerin ve bilgilerin geçerliliğini, seçimini, kullanımını, bakımını, saklanmasını sağlayan ve yönetmede kullanılan sistem.


Infrared: kızılötesi; 07 mikrondan büyük elektromanyetik ve ışık spektrumu dalga uzunlukları


Input: girdi, bir kontrol sisteminin elemanlarının dışarıdan aldığı herşey


Input signal: bir cihaz, eleman veya sisteme uygulanan sinyal


Instrument: özel bir fonksiyon veya fonksiyonlar kümesini yerine getirmek için tasarımlanmış elektriksel veya elektronik ekipman, gözlenen bir büyüklüğü ölçmede ve kontrol etmede kullanılan cihaz.


Instrumentation: fiziksel nesne veya süreçleri izleme ve kontrol etmede kullanılan cihaz seti


Integrated circuit: birbirlerine bağlantılı transistör, kapasitör, direnç gibi yarı iletken cihazlarla oluşturulan ve tek bir silikon yonga içine yerleştirilen komple devre


Integrator: farklı cihazları bir araya getirerek bir devre veya sistem oluşturan kişi veya firma


Interface: arayüz; bir ekipmanın iki parçası arasında paylaşılan sınır bir cihazın diğeri ile iletişim kurması için gereken donanım ve ilgili yazılım


Interlock: 1.bir koşul seti oluşuncaya kadar bir makineyi işleme başlamaktan alıkoyan cihaz, 2. makine veya birimlerin koordinasyonunu sağlamak üzere birbirlerine bağımlı olacak şekilde düzenleme


Interoperability: bir şebekedeki bilgisayarların aynı uygulama yazılımını paylaşma yeteneği


Intrinsically safe: herhangi bir gaz karışımının patlamasına yol açabilecek herhangi bir kıvılcım veya ısıl etki yaratmayan enstrüman


Inverter: ters çevirici devre


Inventory management: saklanacak mallara ilişkin kararların alınması, planlamaların, işlemlerin ve kontrollerin yapılması işlemleri


Island of automation: robot, CNC makine gibi tek başına çalışan otomasyon sistemi


Isolation: yalıtım, bir sistemin dışşal kuvvetlere malzeme kullanılarak yanıt verme yeteneğinin azaltılması


A - B - C  D - E - F  G - I - H   J - K - L   M - N - O  P - Q - R   S - T - U   V - W - X - Y - Z


Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar