elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Mühendislik Eğitimi ve Bölümleri

Mühendislik eğitimi 4 senelik, lisans seviyesinde verilmektedir ve ülkemizdeki hemen hemen tüm üniversitelerde mühendislik bölümleri mevcuttur. Elektrikport olarak sizin için, ülkemizdeki mühendislik bölümlerini listeledik ve inceledik. Özellikle üniversite adayları için önemli bir kaynak...A- A+
01.06.2011 tarihli yazı 4063 kez okunmuştur.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Denizcilik sektörü değişen ve gelişen Ulaştırma Sistemleri ve Teknikleri, Ekonomi, Pazarlama, Hukuk, Lojistik vb. konularla iç içe olan bir sektördür. Özellikle denizcilik sektörünün uluslararası boyutunun olması, denizcilik dilinin İngilizce olması, gelişen dünyada ülke ekonomilerindeki rekabet ortamı, kalite belgeli kurumsal firmaların sayısının artması, pazarlama tekniklerinin değişmesi, iletişim sistemlerinin gelişmesi gibi konulara ve yukarıda sayılan diğer konulara standart düzeyde hakim olan Mühendis Deniz İşletmecilerine olan ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü'nün en önemli amacı Denizcilik ve Lojistik sektörüne üstün yöneticilik ve girişimcilik meziyetlerine sahip mezunlar verebilmektir.

Eğitim

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü'nde, uluslararası STCW (gemi adamlarının eğitim belgelendirme ve vardiya standartları hakkındaki uluslararası sözleşme) gereğince her ülkede aynı ders programı uygulanır. Verilen eğitim temel mühendislik eğitiminin üzerine genel işletme kavramlarıyla birlikte fazladan denizcilik mesleğinin kavramlarını koyarak sektörün istediği özelliklerle tam olarak örtüşmesini sağlayacak bir kapsamdadır.

Öğrencilerin mezun olduktan sonra iş hayatında karşılaşacakları mesleki olaylarda öngörme, müdahale, karar verme yeteneğine sahip olmalarını sağlamaktır. Bu durumlar dikkate alınarak hazırlanmış eğitim programına göre, ilk sınıfta mühendislik eğitiminin temelini teşkil eden Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayar Programlama, Teknik Resim, Mekanik I vb., ikinci sınıfta; Ekonomi, Muhasebe, İstatistik, vb., üçüncü sınıfta; Maliyet Muhasebesi, İşletme Matematiği, Gemi Kiralama ve Brokerlik I ve II, Denizcilik Hukuku, Lojistik, Pazarlama, Limanlar ve Terminaller vb., dördüncü sınıfta; İnsan Kaynakları Yönetimi, Denizcilik Sigorta İşletmeciliği, Yatırım ve Finansman, Ulaştırma Sistemleri ve Teknikleri, Yöneylem Araştırması, Deniz Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İş Etüdü, vb. gibi dersler verilmektedir. Ayrıca, uluslararası bir meslek olması ve denizcilik dilinin İngilizce olması sebebiyle İşletme İngilizcesi ve Denizcilik İngilizcesi dersleri de verilmektedir.

Çalışma Alanları

Ülkemizde özelikle son yıllarda denizcilik sektörünün her alanında yaşanan hızlı büyümeye paralel olarak kalifiye insan gücüne olan ihtiyacı artmaktadır. Denizcilik sektörü, sektörün temel iş alanlarını oluşturan Armatör firmalar, Acenteler, Forwarder firmaları, Broker ve Kiralama firmaları, Liman işletmeleri, Tersaneler, Marina işletmeleri ve bunun yanı sıra bu sektöre bağlı çalışan finans, sigorta, yan sanayi ve tedarikçiler ile birlikte düşünüldüğünde oldukça büyük bir istihdam alanı oluşturmaktadır. Tüm bu alanların ihtiyacı Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği tarafından karşılanabilmektedir. Ayrıca deniz taşımacılığı, ulaştırma problemleri içerisinde lojistik kavramının bir parçasını oluşturduğundan genel taşımacılık dahilinde lojistik eğitimi alanların da çoğunlukla istihdam edildiği bir sektördür.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencileri, Lojistik sektörüne de rahatlıkla cevap verebilecek şekilde mezun olmaktadırlar.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği'nden mezun olan öğrenciler analitik ve deterministik düşünce yapısıyla donatılmış, sektörü iyi analiz edebilen ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek özellikleri sahip olarak, sektör içerisinde hemen iş bulabilmekte ve kısa sürede orta ve üst düzey yönetici konumuna gelmektedirler.


Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi inşaatı ve makineleri mühendisliği, denizcilik sektöründe güvenli ve hesaplı gemi yapımı, bakımı, onarımı ve diğer işlemleri gerçekleştirmek için oluşturulmuş bir mühendislik dalıdır. İnşa edilecek, yenileştirilecek veya onarımı yapılacak gemiler için uluslararası kurallara uygun plan ve projeler hazırlar.

İnşa edilecek gemide kullanılacak olan makine, teçhizat ve malzemelerin seçimini yapar, dayanıklılığı ve diğer özellikleriyle ilgili gerekli mühendislik hesaplarını çıkarır. İstenilen ölçü ve şekillerde gemilerin yapımını, her türlü bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlar.

Eğitim

Eğitim süresi 4 yıl olup eğitim süresince; Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim, Gemi Mühendisliğine Giriş, Gemi Resmi, Bilgisayar Programlama, Gemi ve Deniz Yapı Elemanları, Gemi Makineleri, Gemi Elektriği, Gemi Hidrostatiği, Gemi İnşaatı, İş Hukuku, Gemi Teorisi, Gemi Sevki, Gemi İşletmeciliği gibi dersler okutulmaktadır. Eğitimin son iki yılında kuramsal derslerin yansıra, mühendislik bilim dersleri uygulamalı olarak okutulur. Öğrenciler belirli bir süre işletmelerde staj yapmaktadırlar.


Çalışma Alanları

İşin planlanması ve projelendirilmesi aşamasında bürolarda, inşa aşamasında tersanelerde, onarım yapılması ve yenileştirilmesi aşamasında bakım onarım istasyonlarında çalışılmaktadır. Ayrıca, gemi seyir halindeyken de görev yürütülmektedir. Görevleri sırasında armatörlerle, kaptan, makine zabiti, deniz motor makinisti, makine teknisyen ve teknikerleriyle, teknik ressamlarla iletişim halindedirler. Gemi inşaatı mühendisleri; Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri gibi kamu kuruluşlarında, resmi ve özel tersanelerde, deniz taşımacılığı yapan özel kuruluşlarda, mühendislik bürolarında çalışabilirler.


Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü'nün amacı, hem ülkemiz hem de dünya deniz ticaret filolarının ihtiyaçlarına yönelik olarak nitelikli 'gemi makineleri işletme mühendisi' yetiştirmektir. Bu programın en önemli özelliği, eğitimin önemli bir kısmının uygulamaya yönelik olmasıdır. Gemi makineleri işletme mühendisliği, gemilerde, elektrik üretim sistemleri, kazan sistemleri, itici güç sistemleri ve bu sistemlerin operasyonları, bakım, tutum ve onarımlarıyla sorumlu mühendislik dalıdır.

Eğitim

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır Lisans düzeyinde mühendislik eğitimi esas olarak dört aşamada verilmektedir. Bunlar sırasıyla:

1. Temel bilimler (Matematik, fizik, kimya)

2. Temel mühendislik bilimleri

3. Temel mesleki bilgiler (her mühendislik için kendine özgü)

4. İleri mesleki bilgiler ve uygulamalar şeklinde özetlenebilir.

Çalışma Alanları

Mezunlar gemi makineleri, içten yanmalı makineler, türbinler, güç ve yük aktarma ve kumanda sistemleri, basınçlı kaplar, ısıtma havalandırma iklimlendirme, kazanlar, kompresörler, arıtma ve ayrıştırma sistemleri, akışkan depolama ve aktarma sistemleri ve kumanda kontrol sistemleri tasarım, projelendirme, projelerin uygulanması ve denetim işlerini yaparlar.

Mezunlar lisans diplomalarını aldıktan sonra gemi ve gemi benzeri tesislerde mühendislik hizmetleri sunmaktadırlar. Mezunlardan gemilerde çalışmak isteyenler, T.C. Gemi Adamları Sınav Merkezinde (GASM) 'Uzak yol Vardiya Mühendisi', 2 yıllık çalışma sonrasında sınava girerek 'Uzak yol 2. Mühendisi' yeterliği alabilirler. Uzak yol 2. Mühendisi unvanını alanlar 2 yıllık çalışma sonrasında 'Uzak yol Başmühendisi' sınavına girerler. Başarılı oldukları takdirde, 'Uzak yol Başmühendisi' yeterliği alarak Uluslararası/ulusal filolarda Baş Mühendis olarak çalışmaya hak kazanırlar.

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Denicilik sektöründeki teknik eleman yokluğunu gidermek, Türkiye'ye kıyıları olan ülkelerle işbirliği yapılarak denizlerimizin korunmasını ve temizlemesini sağlamak, balıkçılık ve su ürünleri sektörüne öncülük edilerek ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve deniz teknolojisi ile ilgili bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak programın amaçları arasındadır.

Eğitim

Deniz teknolojisi mühendisliği programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda matematik ve fizik gibi temel fen alanları ile ilgili dersler yanında, akışkanlar mekaniği, gemi geometrisi, gemi mukavemeti, imal usulleri, oşinografi (Okyanus bilim), dalga mekaniği, termodinamik, hidrodinamik, deniz kirliliği, kazı yapıları ve deniz hukuku gibi dersler okutulmaktadır.

Çalışma Alanları

Bu meslekte iş bulma olanakları oldukça fazladır Gemi ve deniz yapıları mühendisleri Bakanlıklarda, Denizcilik Müsteşarlığında, resmi ve özel tersanelerde, deniz taşımacılığı yapan kuruluşlarda, müşavirlik bürolarında, liman inşaatları ve işletmelerinde, yatırım kuruluşlarında, petrol şirketlerinin araştırma ve geliştirme ünitelerinde, class (Loyd) kuruluşlarında (açıklama ek bilgilerde), bankacılık ve sigortacılık alanlarında, çevre ile ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedirler.

Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması ve denizcilikle ilgili teknolojilerin geliştirilmesi yönündeki çabalar, bu mesleğe yönelik eğitim yerlerinin sınırlı oluşu ve değişik alanlarda iş bulma olanakları 'Gemi ve Deniz Yapıları Mühendislerinin' işsiz kalma riskini önlemektedir Özellikle son zamanlarda gemi ve deniz yapıları mühendisleri, işletme konusunda master eğitimine yönelmekte, gemi ve deniz yapıları işletme mühendisliği alanında çalışmalarını sürdürmeyi tercih etmektedirler Gemi İnşaatı Mühendisliğini bitirenler isterlerse Gemi İnşaatı Öğretmeni olarak da görev yapabilirler.


Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar