elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

380-33 kV İzole Trafolarda Kapasitif Arıza Akımlarının İncelenmesi ve Sisteme Etkileri Üzerine Çözüm Önerileri

Bir elektrik sisteminin topraklanması, elektrik dağıtım sistemini planlayan veya tasarlayan kişiler tarafından belirlenmesi gereken bir karardır. Sistem topraklaması için her birinin kendi amacı olan çeşitli yöntemler ve kriterler vardır. Dağıtım sistemi tasarımının en önemli üç kriteri ise güvenlik, güvenilirlik ve ekonomidir. Güvenlik en yüksek önceliğe sahiptir, bunu güvenilirlik ve ekonomi takip eder. Güç sistemi güvenliği esas olarak arıza akımını önleyici bir kriterdir. Arıza akımı, insan vücuduna zarar verebilir ve hatta ölümcül olabilir. Arıza akımının sonuçları akım değerinin büyüklüğü kadar süresine de bağlıdır. Güvenliği sağlamak için, güç sistemleri arızaların süresini sınırlayan koruma sistemlerini içermektedir.A- A+
11.12.2019 tarihli yazı 6465 kez okunmuştur.
Elektrik şebekelerinde başlangıçta, gelişmemiş yapı bulunması ve özellikle kablo kullanım oranının düşük olması nedeniyle, kapasite çok yüksek olmadığı için topraklamaya gerek yoktu ve dağıtım şebekelerinde izole nötr noktası tercih edilmekteydi. Dağıtım şebekesinin büyümesi ve kablo kullanım oranının artması ile nötr nokta topraklaması baskın olmaya başlamıştır. İnsanların güvenliği nedeniyle yüksek bir kısıtlama olduğu için, toprak arızalarının büyüklüğünü sınırlamak amacıyla topraklama sistemleri uygulanmaya başlanmıştır. Yüksek toprak arıza akımı durumunda, olası bir dokunma noktasındaki gerilim potansiyelini arıza ile eşitlemek gerekir. Toprak arıza akımını azaltacak bir topraklama sistemi tasarlamak genellikle çok daha mantıklıdır.

Orta gerilim dağıtım şebekeleri, toprak arıza akımlarının koruma röleleri tarafından algılanması ve canlıların veya sistemlerin güvenliği için nötr noktası topraklamasının nasıl gerçekleştirileceğine dair birçok yönteme sahiptir. Nötr noktası birden fazla şekilde ele alınabilir. Direkt olarak topraklanabilir, izole edilmiş veya bir direnç veya endüktans üzerinden topraklanmış olabilir. Nötr noktasının topraklama yöntemi, normal işletme koşullarında sistemin işletilmesini etkilemez. Ancak toprak arızası durumunda nötr nokta topraklamasını sistem üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Normal çalışma sırasında, teorik olarak nötr noktasına doğru herhangi bir akım akmamaktadır. Bir toprak arızası meydana geldiğinde, arıza akımı ve gerilimi nötr noktasının topraklama şekline göre değişiklikgöstermektedir.

Türkiye Elektrik İletim Şebekesi içerisinde yer alan transformatör merkezlerinde bulunan 380/33 kV transformatörlerin sekonder sargıları topraklama transformatörü üzerinde topraklanmaktadır.Güç transformatörün sekonder tarafının üçgen bağlı olduğu ve erişilebilir nötr noktasının mevcut olmadığı şebekelerde, topraklama transformatörü kullanılarak yapay bir nötr noktası oluşturulur. Topraklama transformatörünün kullanımı toprak arızalarının karakteristiğini değiştirmektedir. Şebekede kullanılan topraklama transformatörü, dirençli arıza akımının azalmasını ve kalan reaktif akımın artmasını etkiler. Topraklama transformatörü sıfır empedansının (R0 ve X0) ihmal edilmesi, koruma rölelerinin arıza tespiti ve insanlar ve ekipmanlar üzerinde ölümcül hatalara neden olabilecek beklenmedik toprak arıza akımı meydana getirebilirler. Topraklama yönteminin seçimi, dağıtım şebekesinin yapısına ve karakteristiğine de bağlıdır. Genel olarak, bir dağıtım şebekesinin yapısını iletkenlerin uzunluğu belirlemektedir. Ancak kablo ve havai hatlar arasındaki oran da önemlidir. Orta gerilim şebekesindeki 1 km’lik kabloda 1 km’lik havai hattan 10 kat daha fazla kapasitans olduğu bilinmektedir. Dağıtım şebekelerinde kullanılan tipik iletkenlere ait veriler Tablo 1’de verilmiştir. Kablo ve havai hatlar arasındaki kapasitans oranları detaylı olarak incelenebilir. Kablo kullanım oranının artması ile ilgili dağıtım bölgesindeki kapasitesinin de artmasına neden olacaktır.

 
 
Tablo 1.Dağıtım şebekesinde kullanılan iletkenlere ait veriler
 

Elektrik dağıtım şebekelerinde yoğun şekilde toprak arızalarının meydana geldiği bilinmektedir. Bu toprak arızaları sonucunda arızalı olmayan paralel fiderlerin gereksiz açmaları sonucu enerjisiz kaldıkları bilinmektedir. Bu duruma arızaların tek tek oluşması veya birbirlerini tetiklemeleri sonucu oluştukları bilinmektedir. Ayrıca dağıtım şebekesinin yapısının sürekli değişiklik göstermesi, kablo yatırımlarının artması sonucu kapasitif akımların artması, koruma rölelerinin gelişen dağıtım şebekesi içerisinde eski teknolojilere sahip olması, uygun parametre ve ayarlamaların yapılmaması, toprak arızalarına karşı koordinasyonlarının sağlanmaması neden olabilmektedir. Bu koordinasyon sağlanamaması durumu özellikle toprak arızası oluşması durumunda sağlıklı fiderlerdeki kabloların oluşturduğu kapasitif akımların arızalı fiderleri beslemesi sırasında yaşanmaktadır. Koruma rölelerinin toprak arızası ayar değerinin fiderden çıkan iletkenlerin oluşturmuş olduğu kapasitif akım değerinin altına ayarlanması durumunda toprak arızası kendi fiderinde oluşmasa bile sağlıklı fiderlerde bulunan koruma röleleri başlatma alacaktır. Dolayısıyla arızalı olmayan fiderlerin hatalı bir şekilde açmasına neden olacaktır. Toprak arızası durumunda arıza karakteristiğini belirleyen diğer bir kriter topraklama yöntemidir. 380/33 kV transformatörlerin sekonder sargıları, zigzag topraklama transformatörü üzerinden topraklanmıştır. Zigzag topraklama transformatörü elektriksel olarak endüktifkarakteristikli bir elemandır. Dağıtım şebekesinde ise iletkenlerin dağılımına göre kapasitif karakteristiğin baskın olduğu söylenebilir. Toprak arızası oluşması durumunda endüktif ve kapasitif arıza akımları karşılıklı olarak birbirlerini etkileyecektir. Anahtarlama koşulları da dikkate alındığında birbirlerini sönümleyecek konuma gelebilirler. Bu durumda toprak arızası oluşması durumunda fiderlerde bulunan koruma röleleri tarafından arıza tespiti yapılamayabilir. Fider koruma rölelerinde toprak arızası tespiti yapılamaması durumunda güç transformatörünü koruyan koruma rölesi seçiciliği bozarak açma gerçekleştirebilmektedir. Uygun seçilmemiş ayar parametreleri veya yönteminden dolayı basit bir toprak arızasında dahi güç transformatörünün devre dışı kalabilmektedir.
 

Düşük Reaktanslı Topraklama

Transformatörün nötr noktası ile toprak arasında bir reaktör kullanılarak yapılan topraklama şeklidir.Bu tip topraklama yönteminde, endüktif empedans toprak arıza akımını sınırlar ve kabul edilebilir aşırı gerilim seviyesi oluşturmaktadır. Bununla birlikte, ilk arızayı otomatik olarak temizlemek için koruma ekipmanları kullanılmalıdır. Anahtarlama dalgalanmalarını azaltmak ve arızaların kolay tespit edilebilmesi için, arıza akımı güç sisteminin toplam kapasitif akımından çok daha yüksek olmalıdır. Dağıtım şebekelerinde, daha yüksek değerler kullanıldığından (300 A’den 1000 A) arıza tespiti ve aşırı gerilimlerin seviyesini kontrol altında tutmak daha kolay olmaktadır.
 
Düşük reaktanslı topraklama yöntemi sistem arıza akımlarının büyüklüğünü sınırlamaktadır. Sınırlama akımı, güç sistemindeki kapasitif akımdan çok daha büyükse koruma cihazları ile arıza durumunun tespiti ve uygulaması kolaydır. Yüksek gerilim sistemlerinde, düşük reaktans üzerinden topraklama çözümü dirençli topraklamaya göre daha ekonomiktir.
 
Arızalı fiderlerin işletme sürekliliğinin sağlanması düşüktür. Toprak arızaları meydana geldiği anda temizlenmelidir. Toprak arızaları temizlendiğinde, güç sistemi kapasitansı ve reaktans arasındaki rezonans nedeniyle yüksek aşırı gerilimler oluşabilir.
 
Düşük reaktanslı topraklama güç sisteminin yapısına göre farklılıklar gösterebilir. Nötr noktası erişilebilir durumda olmadığında (üçgen bağlantısı olan transformatör) veya koruma sistemi çalışması uygun ise, baralara bağlı nötr noktası olan reaktör tarafından yapay nötr noktası yaratılır. Nötr noktası olan reaktör üzerinden topraklama gerçekleştirilir. Nötr noktası ulaşılabilir olmadığı durumda düşük reaktans üzerinden topraklama yöntemi örnek olarak Şekil 1’de gösterilmiştir.

 
Şekil 1.  Reaktör üzerinden topraklama

Zigzag nötr nokta reaktörleri, bir toprak arızası durumunda şebekenin kapasitif akımını sabit bir reaktif akımla dengelemektedir. Bu arıza değerleri, kişisel güvenlik nedeniyle kabul edilebilir sınırlarda aşırı gerilimleri korurken, emin ve hızlı arıza tespiti için yeterince büyük olmalıdır. Tek fazlı arıza akımlarının tespiti basittir.

Özellikle kapasitif akım değerinin sınırlı akım değerinden daha az olduğu göz önüne alındığında yüksek reaktans akım değeri göz önünde bulundurulmalıdır. Düşük reaktanslı topraklama yöntemi dağıtım şebekeleri ve endüstriyel tesislerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
 

Topraklama Transformatörleri

Topraklama transformatörleri, topraklanmamış bir sistem olduğunda nötr noktası sağlamak için kullanılır. Üç fazlı sistemlerde özellikle dağıtım şebekelerinde topraklama için nötr sistemi elde etmenin en iyi yolu, transformatörlerin yıldız bağlı sargılarını kullanmaktır. Nötr noktası mevcut değilse yani üçgen sargılı sistem veya topraklanmamış sistem varsa topraklama transformatörleri kullanılarak kolayca elde edilebilir. En yaygın kullanılan topraklama transformatörleri zigzag veya yıldız-üçgen transformatör tipindedir. Topraklama transformatörünün özellikleri, gerekli sistem gerilimi, temel yalıtım seviyesi, sürekli nötr akımı, arıza akımı büyüklüğü, arıza akımının süresi ve faz başına ohm gibi parametreler dikkate alınarak belirlenebilir. Topraklama transformatörleri, arıza sırasında tekrarlanan aşırı gerilimlere maruz kalmakta, arıza sırasında termal ve mekanik gerilimler oluşmaktadır. Arıza süreleri genellikle birkaç saniye veya dakikalar sürebilmektedir. Topraklama transformatörlerinin tasarımı yapılırken arıza koşullarına dayanabilmesi adına ilgili süreler dikkate alınmalıdır.

Sekonder sargısı olmayan üç fazlı zigzag transformatörü yaygın olarak kullanılan topraklama transformatörüdür.Transformatörün dengeli üç fazlı gerilimlere karşı empedansı yüksektir, böylece sistemde herhangi bir arıza olmadığı zaman, transformatör sargısında sadece küçük bir mıknatıslanma akımı akar. Bununla birlikte, sıfır bileşen gerilimlerine karşı transformatör empedansı düşüktür, böylece yüksek topraklama arızası akımlarının akmasına izin vermektedir. Transformatör, toprak arızası akımını üç eşit parçaya bölmektedir; bu akımlar birbirleriyle topraklama transformatörünün faz sargılarından akmaktadır. Şekil 3’te görüldüğü üzere sargıların yönteminden dolayı çekirdeğin her bir ayağının sargısından eşit ve karşılıklı olarak akım akmaktadır. Bu durum toprak arıza akımının üç faza eşit bölünmesini sağlamaktadır. Transformatörden toprağa akan akımların düşük empedansının hesaba katılmasını sağlamaktadır.

 
Şekil 3.  Zigzag topraklama transformatörü: (a) çekirdek sargıları; (b) sistem bağlantısı

Birçok topraklama transformatörü, anma akımlarını sadece 10 s veya 1 dakika gibi sınırlı bir süre taşımak üzere tasarlanmıştır. Sonuç olarak, aynı özelliklere sahip üç fazlı dağıtım transformatörlerine göre boyut olarak çok daha küçüktürler.
 

Toprak Arıza Koruması

Bir koruma rölesinin amacı, güç sistemini korumaktır. Ölçüm transformatörleri ile çalışır ve güç sistemindeki arızaları tespit etmek için gelen sinyalleri işlerler. Koruma röleleri tarafından yapılması gereken belirli beklentiler vardır.
Bir koruma rölesi


Güvenilir. Röle sadece koruma bölgesinde arıza olduğunda kesicisine açma sinyali göndermelidir. Koruma bölgesi dışında kalan bölgede arıza olduğunda hiçbir şey yapmamalıdır.
Seçici. Belirli bir arıza sırasında kesilen güç sisteminin parçası, minimum kesinti süresi elde etmek için mümkün olduğunca az olmalıdır.
Hızlı. Hasarı azaltmak için.
Ucuz. Satın alma ve bakım karşılanabilir olmalıdır.
Kolay ayarlanabilir olmalıdır. Röle ayar parametreleri kolay set edilebilmeli ve anlaşılır olmalıdır.
 
Toprak arızası durumunda normal kısa devre koruması yapılmayacaktır. Toprak arıza akımı koruma mekanizmasını tetiklemek için çok küçük olacaktır. Böylece toprak arıza koruması için, toprak sisteminde arıza tespit edebilecek kadar hassas olan diğer rölelerin kullanımı sağlıklı olacaktır. Kullanılan röle tipleri sıfır bileşen gerilim ve akım röleleri, yönlü toprak koruma röleleri ve geçici hal röleleri olabilir.
 
Bir faz iletkeni ve toprak arasındaki tek fazlı kısa devre oluştuğunda arıza akımının değeri nötr noktası ile toprak arasındaki empedansa bağlıdır. Bu empedansın tipine veya değerine göre toprak arızası akım değeri sonsuz veya neredeyse sıfır olabilir.

 

Toprak Arızası Tespit Etme Sorunları

Toprak arıza rölesi kullanırken, toprak gerilimi ve akımı belirli bir sınır değerine ayarlanır. Bu sınır değeri aşıldığında güç sisteminde bir toprak arızası olduğu varsayılır. Yönlü toprak arıza rölesinin algılama yöntemi ile ilgili farklı problemler mevcuttur.
 
Yetersiz kapasitif akım katkısı
İzole bir sistemde, I0sinΦ ayarının çalışması için, güç sisteminde yer alan koruma rölelerinin arızaları tespit edebilmesi için yeterince kapasitif akım katkısı sağlamak üzere birden fazla hattı beslemesi gerekir. Güç sisteminden beslenen her bir hat üzerine yönlü toprak arıza koruma röleleri yerleştirilmiştir. Güç sisteminde arıza olması durumunda, arızalı hat dışındaki fiderlerdeki koruma rölelerinin tespit ettiği akımlar arızalı fiderlerden sağlıklı fiderlere akan kapasitif akımlar olacaktır. Uygulanacak koruma yöntemi ve ayar parametreleri için ilgili sisteminde yeterli kablo şebekesi olmalıdır. Bu tip güç sistemleri için sıfır bileşen gerilim rölesi kullanılır. Kompanzasyonreaktansı olan sistemlerde bu durum sorun olmamaktadır çünkü toprak arıza akımının aktif kısmının ölçümleri kullanılır.

Açı hatası
Bir toprak arızası tespit edilirken ortaya çıkabilecek bir başka problem, yönlü koruma rölelerinde geri yönde oluşan toprak arızasının ileri yönde tespit edilmesidir. Bu durum arızanın yön tespiti için yapılan açı hatası sonucu gerçekleşir. Bu açı hatası ölçüm transformatörleri veya koruma rölelerinin kendisinden dolayı kaynaklanabilir. Bu yön tespiti problemi, kompanzasyonreaktansı olan sistemlerde izole edilmiş olan sistemlere göre daha fazladır. Bunun nedeni, izole sistemlerde, ileri ve geri toprak arızası arasındaki açı 180°’den az veya fazla olacaktır. Kompanzasyonlu sistemler için, ileri ve geri yöndeki toprak arızası arasındaki açı farkı belirgin olmayacaktır. Bu nedenle, ölçüm transformatörleri tarafından yapılan bir ölçüm hatası varsa, ileri yöndeki toprak arızasının çalışma alanı geriye doğru olan çalışma alanına girebilir.
 
Açı hatası söz konusu olduğunda, başka bir konuda ölçülen açının çalışma alanına ulaşacak kadar büyük olmamasıdır. Bu problem, kompanzasyonreaktansı topraklaması olan sistemlerde reaktansaparallel olarak bağlanmış dirençle dengelenmiş sistem ile ilgilidir. Rölenin çalışma alanı, reaktansın ve parallel direncin boyutlandırılması dikkate alınarak ayarlanmalıdır.
 
Reaktörün devre dışı kalması
Eğer herhangi bir nedenden dolayı, transformatörün nötr noktasına bağlanan reaktörün devre dışı kalmasından dolayı I0cosΦ ayarının bir toprak arızasını tespit etmekte sıkıntılar yaşanabilir. Arıza akımı sadece sistemdeki iletkenlerin deşarjına bağlı olacaktır ve sistemdeki kapasitif akımın %1-15’inden fazla olmadığı için I0 akım değeri arıza durumunu tespit edebilmek için yeterli olmayabilir.

İzole ve kompanzasyonreaktansı topraklaması olan sistemlerin bağlanması
İzole ve kompanzasyonreaktansı topraklaması kullanılan sistemler toprak arızalarının farklı tespit ayarlarına sahiptir. İzole olarak işletilen bir sistemkompanzasyonreaktansı topraklaması olan bir sisteme bağlanması durumunda, normalde izole edilmiş sistemde I0sinΦ ayarı ile çalıştırılan yönlü toprak arıza röleleri için toprak arızalarının tespit edilmesi problemleri oluşabilir.  Kompanzasyonreaktansı topraklaması olan sistemde toprak arızalarının I0sinΦ ayarı ile tespiti reaktanstan gelen katkının seviyesine bağlıdır.Eğer reaktör düşük kompanze edilmiş olarak çalıştırılırsa, yönlü toprak arıza rölesinin arızayı tespit etmesi şansı daha yüksek olacaktır.
 

Değerlendirme

Orta gerilim dağıtım şebekelerinde faz-toprak arızalarının tespit edilmesi iki önemli faktöre bağlıdır.

Güç sisteminde kullanılan topraklama yöntemi
Arıza direnci
 
Orta gerilim dağıtım şebekelerinde topraklama yöntemine, arıza akımının karakteristiğine ve ölçüm yöntemlerini dikkate alınarak faz-toprak arızalarını tespit etmek için uygun yöntem seçilmelidir. Topraklama yönteminin seçimi için güvenlik, güvenilirlik ve ekonomik olma kriterleri dikkate alınarak elektrik şebekesinin yapısına göre uygun topraklama yöntemi seçilmelidir. Seçilen topraklama yöntemine göre toprak arızalarını tespit edebilecek yeterlilikte koruma röleleri tesis edilmelidir. Topraklama yöntemine veya dağıtım sistemine uygun olacak şekilde koruma rölelerinin ayar parametreleri seçilmelidir. Çeşitli nötr topraklama yöntemleri kullanım amacıyla birlikte her yöntemin işletmesel özelliklerini anlamak için önemlidir. En uygun topraklama yönteminin tasarımı ve seçimi her zaman diğer yöntemler içerisinde bir uzlaşmanın sağlanmasıdır. Bu nedenle, en uygun yöntemi seçmek için güç sisteminin yapısı incelenerek ilgili analizler yapılmalıdır.

Gerekli analiz ve değerlendirmeler yapılmadan seçilen veya uygulanan topraklama yöntemi ve topraklama ekipmanının boyutu sonucunda dağıtım şebekesininin işletilmesi sırasında problemlere yol açmaktadır. Özellikle dağıtım şebekesinde oluşan faz-toprak arızalarında koruma rölelerinin arızaları tespit edememesi veya hatalı tespit etmesi gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Arızasız bölgelerde işletme sürekliliğinin sağlanamaması dağıtım şebekesinin güvenilirliğini etkilemektedir. Arızalı bölgelerde ise elektriksel ekipmanların ve canlıların zarar görmesi gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca dağıtım şebekesi gibi kendini sürekli güncelleyen veya anahtarlama koşullarına göre değişiklik gösteren sistemlerde topraklama yöntemi için sabit bir uygulama veya boyutlandırma yapılması yerine sistem koşullarına göre kontrol edilebilen, ayarlabilen yöntemler ve topraklama elemanları kullanılması tercih edilebilir.

Ersan Bozkurt, H. Göksun Virlan
 
Siemens San. ve Tic. A.Ş., Power Technologies International
Yakacık Caddesi No:111 34870 İstanbul, Türkiye

Referanslar:

[1]   IEEE Std. C62.92.1-2016, IEEE Guide for Application of NeutralGrounding in ElectricalUtilitySystems -Part I: Introduction
[2]   IEEE Std. C62.92.4-2014, IEEE Guide for Application of NeutralGrounding in ElectricalUtilitySystems -Part IV: Distribution
[3]   IEEE Std 142-2007 - IEEE RecommendedPracticeforGrounding of Industrialand Commercial PowerSystems
[4]   IEEE Std. C37.230-2007, IEEE Guide forProtectiveRelay Applications to Distribution Lines
[5]   Elektrik Şebeke Yönetmeliği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 28/5/2014
[6]   Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
[7]   HrvojeOpacak, TihomirCalic, SinišaJergovic, “Influence of groundingtransformer on groundfaultcurrent in MV networks”, 24th International Conference &Exhibition on Electricity Distribution (CIRED), 12-15 June 2017
[8]   Jeff Roberts, Dr. Hector J. Altuve, and Dr. DaqingHou, “Review of groundfaultprotectionmethodsforgrounded, ungrounded, andcompensateddistributionsystems” SchweitzerEngineeringLaboratories, Inc. Pullman, WA USA
[9]   Hugo RicardodosSantosTavares, Teresa AlexandreNogueira “Groundfaultprotectionmethodsfordistributionsystems“
[10]        NormannFischer, DaqingHou, “Methodsfordetectinggroundfaults in mediumvoltagedistributionpowersystems” SchweitzerEngineeringLaboratories, Inc. Pullman, WA USA
[11]        OlivierChilard, Louis Morel, DominiqueRenon, “Compensatedgroundedmediumvoltageprotectionagainstresistivephasetogroundfaults” Electricité de France -DirectiondesEtudes et Recherches
[12]        MartinČelko, JanneAltonen, Ari Wahlroos, OlliRintamäki, “Optimal earthfaultprotectionforcompensated MV distributionnetworks” ABB Oy, Distribution Automation – Finland
[13]        Bystrík DOLNÍK, Juraj KURIMSKÝ, “Contributiontoearthfaultcurrentcompensation in middlevoltagedistributionnetworks” Technical University of Košice, Slovakia
[14]        Tsai-HsiangChen, Rih-NengLiao, “Investigation of transformerbankswith delta-connectedsecondarywindingsandvariousgroundingmethodsfor delta service” IET Generation, Transmission& Distribution
[15]        W.H. Kersting, WayneCarr, “GroundedWye-Delta Transformer Bank BackfeedShort-CircuitCurrents” 2016 IEEE RuralElectricPower Conference
[16]        AnnikenLilandFredriksen “Earth faultprotection in isolatedandcompensatedpowerdistributionsystems” NorwegianUniversity of ScienceandTechnology, Department of ElectricPowerEngineering
[17]        AnnaGuldbrand “Earth Faults in Extensive Cable Networks” Lund University
[18]        SeppoHanninen “Singlephaseearthfaults in highimpedancegroundednetworks:Characteristics, indicationandlocation” VTT Energy
[19]        AtteHietalahti “Compatibilty of Traditional Earth FaultProtectionFunctionsforLong Cable Feeders in Compensated Networks” University of Vaasa
[20]        P. Folliot, JM. Boyer, S. Bolle “Neutralgroundingreactorformediumvoltagenetworks”


Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar