elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

EPDK, enerjinin yol haritasını çizdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2011-2015 yıllarını kapsayan “Stratejik Plan”ı yayınladı.A- A+
11.07.2011 tarihli yazı 3239 kez okunmuştur.

EPDK'nın yayınladığı '2011-2015 Stratejik Planı'nda dört stratejik amacın ortaya konulduğu belirtiliyor. Stratejik amaçların oluşturulması aşamasında, Kuruma görev ve sorumluluk veren kanunların amaç ve kapsam maddeleri, kurum çalışanları ve paydaşların görüş ve beklentileri, temel strateji belgelerinde EPDK'ya biçilen roller ve diğer ülkelerin piyasa düzenleyici kurumlarının stratejik plan çalışmalarından yararlanıldığı ortaya konuluyor.Kurumun stratejik amaçları, özet olarak şu şekilde.1. Adil ve rekabetçi piyasa ortamını oluşturarak devamlılığını sağlamak:


EPDK'nın; Elektrik, Doğalgaz, Petrol ve LPG piyasalarına yönelik kanunların kendisine verdiği yetkilerdoğrultusunda adil ve rekabetçi bir piyasa oluşturarak devamlılığını sağlamayı amaç olarak edindiğini ortaya koyuyor. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştireceği hedefler şu şekilde veriliyor:

Faaliyetlere izin verme sürecinde etkinliğin artırılması

Yatırımlar için gerekli taşınmazların temin süresinin kısaltılması

Denetimde Etkinliğin Arttırılması

Piyasa Açıklığı ve Rekabetin Artırılması

Mevzuatın sadeleştirilmesi ve uygulanabilirliğinin artırılması2. Piyasada kaliteli ve ekonomik enerji sunulmasını sağlamak


Enerji ürünlerinin ve bu ürünlerin sunum kalitesinin arttırılması için yapılacak çalışmalarda enerji piyasalarının bir bütün halinde ele alınacağı belirtiliyor. Konuyla ilgili düzenlemelerin, enerji ürünlerinin Avrupa Birliği ortalamalarının üzerinde kalite düzeyine ulaşması amacına hizmet edecek şekilde hazırlanmasına dikkat edileceği belirtiliyor. Diğer taraftan, ürün ve hizmet kalitesinin arttırılmasında, piyasa işlemlerinde verimliliğin yükseltilmesinde ve tüketici memnuniyetinin sağlanmasında, tarife mekanizması aracı etkin bir şekilde kullanılacağı ifade ediliyor.Bu amacın gerçekleştirilmesinde öncelik verilen hedefler aşağıda açıklanıyor:

Ürün ve hizmet kalitesini artırarak tüketici memnuniyetini sağlamak

Tarifesi düzenlemeye tabi lisans sahibi tüzel kişilerin mali sürdürülebilirliklerini sağlamak

Hizmet ve mal üretiminde fiyat etkinliğini sağlamak3. Etkin ve güvenilir bilgi üretip sunarak öngörülebilir ve sürdürülebilir piyasaları oluşturmak


Enerji sektörünün serbestleştirilmesi sürecinden beklenen faydanın sağlanabilmesi ve nihayetinde rekabetçi bir piyasanın oluşturulması için ilgili piyasada faaliyet gösterenlerin yeterli ve doğru bilgiye sahip olmalarını gerektirmektiği belirtiliyor. Bu stratejik amaca ulaşmak için iki stratejik hedef belirlendiği ifade ediliyor:

Lisans Sahiplerinin Faaliyetlerini Daha Etkin İzlemek

Zamanında ve Güvenilir Raporlama Yaparak Paydaşları Bilgilendirmek4. Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek


Kurumun misyonunu başarmasına ve vizyonuna ulaşmasına olanak sağlayacak stratejik amaçların gerçekleştirilmesi, fiziki ve beşeri altyapının sağlıklı tesis edilmesine ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine bağlı olduğu belirtliyor. Bu sebeple, ulusal ve uluslar arası enerji piyasasında uzmanlığı ile ön plana çıkan ve değer yaratan bir kurum olmak için kurumsal kapasitenin geliştirilmesinin büyük önem arz ettiği ifade ediliyor. Bu amaç için ortaya konan hedefler:

Kuruma karşı yöneltilen her türlü ihtilafın, hukuka uygun bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi

Kurumun erişilebilirliğini arttırmak

Yönetsel becerileri geliştirmek ve yetkinlikleri artırmak

Bilgi yönetim sistemin kurulması ve sürekliliğinin sağlanmasıStrateji planda aynı zamanda kurumun güçlü ve zayıf yanlarının da analizi yapılıyor. Buna göre EPDK'nın güçlü yanları:

Enerji piyasasına ait düzenleme, denetleme, gözetim, izleme yetkilerini kendi bünyesinde toplaması

Piyasayı yönlendirme enstrümanlarının ve yaptırım gücünün yüksek olması

Düzenlediği piyasanın mali açıdan büyük ve siyasi açıdan önemli bir piyasa olması

Genç, dinamik ve eğitim seviyesi yüksek personele sahip olması

Yeniliklere ve değişime açık olması

Mali kaynaklarının iyi olması

Fiziksel çalışma şartlarının iyi olması

Özerk idare yapısına, kendi bütçe ve personelini belirleme yetkisine sahip olmasıBuna karşın Kurum'un zayıf yanları şöyle belirlenmiş:

Birim ve ünvan bazında görev tanımlarının net bir şekilde belirlenmemiş olması

Birimler / gruplar arası koordinasyon, iletişim ve paylaşım eksikliği

Asli olarak yapması gereken regülasyon görevini yeterince yerine getirememesi

Kurum iç işleyişinin müdahalelere açık olması

Kurum işleyişinde yeterince şeffaf olunmaması

Eşit iş dağılımının sağlanamaması

Kurulun sektörel stratejiler geliştirmeye yeterince yoğunlaşamaması

Personelin ve yöneticilerin bilgi, tecrübe ve vizyon eksikliği

Personelin atanmasında, yükselmesinde açık ve objektif kuralların olmaması

Kurum kültürünün oluşmaması

Mevzuatının sade olmayışı

Personelin niteliğine uygun pozisyonlarda çalıştırılmaması

EPDK'nın 2011-2015 yıllarını kapsayan stratejik planını indirmek için buraya tıklayınız.


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.