elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

KOBİ YÖNETİM REHBERİ

Finansman, insan gücü gibi kaynakları sınırlı küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ’lerin) yönetim sistemlerinin, günümüzün değişen dünyasına ayak uyduracak biçimde yapılandırılması, sürdürülebilir rekabet gücüne sahip ve mükemmel organizasyonlara dönüşebilmeleri oldukça önemlidir. Bu yazı dizisinde, toplam kalite yönetimi ışığında KOBİ’ler için yönetim yaklaşımı ele alınmıştır.A- A+
01.10.2010 tarihli yazı 17577 kez okunmuştur.

Ülkelerin kalkınma düzeyleri ve sektörler arası farklılıklar nedeniyle KOBİ tanımlamaları ülkeden ülkeye, sektörden sektöre ve hatta bölgeden bölgeye değişebilmektedir. Avrupa Komisyonu'nun KOBİ tanımlamasına göre 'Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ): 250 kişiden az işçi çalıştıran, yıllık satış hacmi 40 milyon €'yu geçmeyen veya arsa ve bina hariç mevcut sabit sermaye tutarı, bilanço net değeri itibariyle 27 milyon €'yu geçmeyen, sermayesinin ya da hisse senetlerinin %25 veya daha fazlası bir işletme tarafından üstlenilmemiş olan veya sermayesi, 'küçük ve orta büyüklükteki işletme' tanımı dışındaki işletmelerden meydana gelmemiş olan işletmelerdir.'Dünya'da KOBİ'lerin tüm işletmeler içindeki payı % 95'in üzerindedir. KOBİ'lerin ekonomik ve toplumsal kalkınmadaki önemli rolleri; ekonomiye dinamizm kazandırma, istihdam sağlama, yeni iş olanakları yaratma, esneklik ve yenilikleri teşvik etme, bölgesel kalkınmayı hızlandırma olarak sıralanabilir. Ekonomik ve sosyal sistemde, rekabetin korunması, orta sınıfın korunması ve denge unsuru olmaları, sermaye birikimine ve istihdama olumlu katkıları, yeni buluş ve fikirlerin iktisadi bir mal durumuna dönüştürülebilmesi açısından da KOBİ'lerin önemi büyüktür.KOBİ'ler ülke ekonomisi ve sosyal yapısının temel taşı olmalarına karşın kurumsallaşamamaktan kaynaklanan sorunlar yaşamaktadırlar. Kurumsallaşamamanın getirdiği bu sorunlar, yönetim, planlama, karar alma, iletişim, örgüt hiyerarşisi, insan kaynakları, organizasyon ve sistematik yapı sorunları şeklinde sıralanabilir. KOBİ'ler kurumsallaşamamaktan kaynaklanan bu sorunlarla çeşitli yöntemler kullanarak mücadele etmeye çalışmaktadırlar. Kullanılan farklı yöntemlerin yanında toplam kalite yönetimi uygulamaları KOBİ'lerin kurumsallaşmasına önemli katkılar sağlamakta ve mesafe kat etmelerine neden olmaktadır. Toplam kalite yönetiminin öngördüğü sistemler uygulandıkça, paralelinde kurumsallaşma da sağlanmaktadır.Bu yazı dizisinde, toplam kalite yönetimi ışığında KOBİ'ler için bir yönetim yaklaşımı ele alınmıştır. Dört bölüm halinde ele alınan yazı dizisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.BÖLÜM 1: KOBİLER İÇİN YÖNETİM YAKLAŞIMIBÖLÜM 2: KOBİ YÖNETİM YAKLAŞIMININ ADIMLARIBÖLÜM 3: ANA FAALİYETLER VE ÖLÇÜTLERBÖLÜM 4: TANIMLAR VE TEMEL KAVRAMLAR

Daha önce yayınladığımız Kobi ve Sanayi kuruluşlarını teşvik için verilen Hibe, Kredi ve Ar-Ge destek fonlarını konu aldığımız dosya konumuza ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.Kobi ve Sanayi Kuruluşlarını Teşvik için Aktif Durumdaki Hibe, Kredi ve Ar-Ge Destek Fonları

Elektrikport


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.